พัฒนาด้านการศึกษาระดับสูง

คณะกรรมการระดับสูงซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะดูแลกระทรวงใหม่และกำหนดนโยบายและทิศทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านการศึกษาระดับสูงตลอดจนนโยบายด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ยังจะช่วยเตรียมทรัพยากรมนุษย์ไทยในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่า เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับการวิจัยและพัฒนา 120 พันล้านบาทเป็น 130,000 ล้านบาทจะถูกนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแผนการปฏิรูปและแผนพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ตั๋วเงินการศึกษาอีก 2 ฉบับที่แล่นผ่านตู้เมื่อต้นสัปดาห์นี้คือบิลพัฒนาเด็กปฐมวัยและใบศึกษาแห่งชาติ ดร. ดารณีอุทัยรัตนกิจรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยขอยกเลิกการเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

Close Menu